Data sheets

Data sheet van onze MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

Bladzijde: 1/11

datum van de druk: 06.12.2016

· 1.1 Productidentificatie

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

Versienummer 9

Herziening van: 09.11.2016

*

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

· Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

 • ·  Artikelnummer: 135550430
 • ·  CAS-nummer:57-55-6
 • ·  EC-nummer:200-338-0
 • ·  Registratienummer 01-2119456809-23
 • ·  1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 • ·  GebruikssectorIndustrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving Vervaardiging van fijnere chemische stoffen

  Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (geen legeringen)

 • ·  ProcescategoriePROC2 Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden.
  PROC3 Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden.

SU3 SU9 SU10

PROC4 PROC5 PROC6 PROC7 PROC8a voorzieningen

PROC8b PROC9 wegen) PROC10 PROC12 PROC13 PROC14 PROC15 PROC21 PROC23

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde voorzieningen Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief

Met roller of kwast aanbrengen
Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van schuim
Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten
Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren
Gebruik als laboratoriumreagens
Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen

Chemische productie met kans op blootstelling Mengen in discontinue processen Kalandeerbewerkingen
Spuiten in een industriële omgeving

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde

· Milieu-emissiecategorie

 1. ERC1  Fabricage van de stof
 2. ERC2  Formuleren in een mengsel
 3. ERC3  Formuleren in een vaste matrix
 4. ERC4  Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op

voorwerp)
ERC6c Gebruik van monomeer in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opname in of op voorwerp)
ERC6d Gebruik van reactieve procesregulator in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opname in of op voorwerp)
ERC7 Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie
ERC8d wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, buiten)

· Toepassing van de stof / van de bereiding Coatings

(Vervolg op blz. 2)

NL

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 2/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

Agrochemicaliën Cosmetica Reinigingsmiddel Laboratoriumchemcaliën –

 • ·  1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 • ·  Fabrikant/leverancier:
  Caldic Nederland B.V.
  Westerlaan 1,
  3016 CK Rotterdam/Tel. +31 10 4136420
 • ·  Inlichtingengevende sector: [email protected] [email protected]
 • ·  1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
  +32(0)14 584 545 – Brandweer informatiecentrum gevaarlijke stoffen (BIG) +32(0)70 245 245 – Belgisch Antigifcentrum
  +31(0)30 274 8888 – Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) NVIC is uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftiging
 • ·  Bijkomende info Zie sectie 16 voor uw Nationaal Noodnummer

(Vervolg van blz. 1)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

 • ·  2.1 Indeling van de stof of het mengsel
 • ·  Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
 • ·  2.2 Etiketteringselementen
 • ·  Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt
 • ·  Gevarenpictogrammen vervalt
 • ·  Signaalwoord vervalt
 • ·  Gevarenaanduidingen vervalt
 • ·  2.3 Andere gevaren
 • ·  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 • ·  PBT: Niet bruikbaar.
 • ·  zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.1 Chemische karakterisering: Stoffen

· CAS-Nr. omschrijving 57-55-6 propaan-1,2-diol

· Identificatienummer(s) Niet van toepassing.

(Vervolg op blz. 3)

NL

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

*

Bladzijde: 3/11

datum van de druk: 06.12.2016

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

Versienummer 9

Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

· EC-nummer: 200-338-0

(Vervolg van blz. 2)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

 • ·  4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
 • ·  Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • ·  Na het inademen:Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.
  Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
 • ·  Na huidcontact:
  Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
 • ·  Na oogcontact:
  De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
 • ·  Na inslikken:
  Mond spoelen met water
  Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.
 • ·  4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Duizeligheid
  Hoofdpijn
  HoestMisselijkheid Krampen
 • ·  4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

 • ·  5.1 Blusmiddelen
 • ·  Geschikte blusmiddelen:Alcoholbestendig schuim Kooldioxyde Watersproeistraal Waternevel

  BC-poeder

  Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

 • ·  Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
 • ·  5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.
  Bij een brand kan vrijkomen:
  Koolmonoxyde (CO)Koolstofdioxyde (CO2)
 • ·  5.3 Advies voor brandweerlieden
 • ·  Speciale beschermende kleding:Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

(Vervolg op blz. 4)

NL

Bladzijde: 4/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

· Verdere gegevens
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

(Vervolg van blz. 3)

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Bij inwerking van dampen/stof/aërosol adembeveiliging gebruiken.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.
De plaats van het ongeval zorgvuldig zuiveren; zijn daarvoor geschikt:
Met veel water verdunnen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.

*

*

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

 • ·  7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
  Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
  Aërosolvorming vermijden.
 • ·  Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
  Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
  Onststekingsbronnen op afstand houden – niet roken.
  Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.
 • ·  7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 • ·  Opslag:
 • ·  Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:Enkel in de originele verpakking bewaren.
  Geschikt materiaal voor tanks en buisleidingen: aluminium. Geschikt materiaal voor tanks en buisleidingen: koper.
 • ·  Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren. Niet bewaren met zuren.
  Niet bewaren met alkaliën (logen).
 • ·  Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Produkt is hygroscopisch.
  Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
  Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

(Vervolg op blz. 5)

NL

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 5/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

 • ·  Maximale opslagtemperatuur: 40 °C
 • ·  Minimale opslagtemperatuur: 0 °C
 • ·  Aanbevolen opslagtemperatuur: ~20 °C
 • ·  7.3 Specifiek eindgebruik zie §1.2

(Vervolg van blz. 4)

*

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

 • ·  Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
 • ·  8.1 Controleparameters
 • ·  Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Vervalt.

· DNEL’s

Inhalatief

DNEL Long-term – Systemic (worker) DNEL Long-term – Local (worker) DNEL Long-term – Systemic (consumer) DNEL Long-term – Local (consumer

168 mg/m3 (/) 10 mg/m3 (/) 50 mg/m3 (/) 10 mg/m3 (/)

· PNEC’s

PNEC Fresh water
PNEC Marine water
PNEC Intermittent releases PNEC Fresh water sediment PNEC Marine sediment PNEC Soil
PNEC STP

260 mg/l (/) 26 mg/l (/) 183 mg/l (/) 572 mg/kg (/) 57,2 mg/kg (/) 50 mg/kg (/) 20000 mg/l (/)

 • ·  Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
 • ·  8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 • ·  Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
 • ·  Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
  De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
  Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
  Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 • ·  Ademhalingsbescherming:
  Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. Filter A
 • ·  Handbescherming:
  _S Veiligheidshandschoenen

(Vervolg op blz. 6)

NL

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 6/11

datum van de druk: 06.12.2016

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

Versienummer 9

Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

(Vervolg van blz. 5)

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· Handschoenmateriaal
EN374
Nitrielrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: EN 166

_R Nauw aansluitende veiligheidsbril
· Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens · Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar Kleur: Kleurloos

· Reuk: Bijna reukloos

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde (500 g/l) : 6,5-7,5

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: -60 °C Kookpunt/kookpuntbereik: 188 °C

· Vlampunt: 102 °C

· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur: 371 °C

· Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/

luchtmengsels is mogelijk.

· Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 2,6 Vol %

*

(Vervolg op blz. 7)

NL

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 7/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

(Vervolg van blz. 6)

Bovenste: 12,6 Vol %

· Dampspanning bij 20 °C: 0,2 hPa

· Dichtheid bij 20 °C: 1,038 g/cm3

· Dampdichtheid bij 20 °C 2,60 g/cm3

· Verdampingssnelheid <0,1

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Oplosbaar.

· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) bij 20,5 °C: -1,07 log POW

· Viscositeit
Dynamisch bij 20 °C: 58 mPas Kinematisch: Niet bepaald.

· 9.2 Overige informatie Molaire massa: 76,10 g/mol

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

 • ·  10.1 Reactiviteit Niet bepaald.
 • ·  10.2 Chemische stabiliteit
 • ·  Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
 • ·  10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
 • ·  10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
 • ·  10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Sterke oxidatiemiddelen
  Sterke zuren
  Sterke basen
 • ·  10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxyde en kooldioxyde Aldehyde
  Giftige gassen/dampen

*

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

 • ·  11.1 Informatie over toxicologische effecten
 • ·  Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  Primaire aandoening:
 • ·  Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.(Vervolg op blz. 8)

  NL

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Oraal Dermaal

LD50 LD50

>20000 mg/kg (rat) 20800 mg/kg (rabbit)

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 8/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 • ·  CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
 • ·  Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  Giftigheid voor de voortplantingGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  STOT bij eenmalige blootstellingGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  STOT bij herhaalde blootstellingGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 • ·  Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg van blz. 7)

*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

 • ·  12.1 Toxiciteit
 • ·  12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
 • ·  Verdere informatie: Het produkt is biologisch gemakkelijk afbreekbaar.
 • ·  12.3 Bioaccumulatie
  Wegens de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water is een verrijking in organismen niet te verwachten.
 • ·  12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
 • ·  Verdere ecologische informatie:
 • ·  COD-waarde: 1,63 g/g
 • ·  Algemene informatie:Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen. Gevaar voor water klasse 1 (D) (Lijstclassificatie): gevaar voor water klein
  Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
 • ·  12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 • ·  PBT: Niet van toepassing.
 • ·  zPzB: Niet van toepassing.
 • ·  12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Aquatische toxiciteit:

LC/EC/IC 50

NOEC
LC 50 (96 h) EC 50 (48 h)

>100 mg/l (fish)
>100 mg/l (algae)
>100 mg/l (TISBE Marine copepod) >100 mg/l (Activated Sludge)
>100 mg/l (fish)
51600 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 43500 mg/l (daphnia magna)

BCF

<100 (/)

NL

(Vervolg op blz. 9)

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 9/11

datum van de druk: 06.12.2016

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

Versienummer 9

Herziening van: 09.11.2016

(Vervolg van blz. 8)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

 • ·  13.1 Afvalverwerkingsmethoden
 • ·  Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
 • ·  Niet gereinigde verpakkingen:
 • ·  Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
 • ·  Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN · ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing.

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet van toepassing.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
Marpol en de IBC-code Niet van toepassing.

· VN “Model Regulation”: vervalt

RUBRIEK 15: Regelgeving

 • ·  15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
 • ·  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen De stof is niet aanwezig.
 • ·  SZW-lijst van mutagene stoffen De stof is niet aanwezig.
 • ·  NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid De stof is niet aanwezig.
 • ·  NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling De stof is niet aanwezig.
 • ·  NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding De stof is niet aanwezig.
 • ·  Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 GHS-etiketteringselementen
 • ·  Nationale voorschriften:
 • ·  Technische aanwijzing lucht:
 • ·  Gevaarklasse v. water:
  Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

Klasse

aandeel in %

III

100,0

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

(Vervolg op blz. 10)

NL

Bladzijde: 10/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

RUBRIEK 16: Overige informatie

“De in deze documenten verstrekte gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis van dit product en worden in goed vertrouwen en naar ons beste weten gegeven. Deze gegevens dienen echter uitdrukkelijk niet als technische specificatie en houden geen garantie van de eigenschappen in. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgen, van welke aard of omvang ook, expliciet of impliciet, die uit het gebruik van deze gegevens zou kunnen voortvloeien. Bestaande wetten, bepalingen en voorschriften moeten door de ontvanger en gebruiker van het product op eigen verantwoordelijkheid nagekomen worden. Zij dienen zich er tevens van te vergewissen, dat het product zich voor de beoogde toepassing en gebruik leent.”

· Emergency Numbers
European Emergency Number: 112

AUSTRIA +43 1 40 400 2222
BELGIUM/LUXEMBOURG +32 70 245 245
BULGARIA +359 2 9154 409
CZECH REPUBLIC +42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402
DENMARK +45 82 12 12 12
ESTONIA 16662 (24/5 9h00 monday till 9h00 Saturday)
FINLAND +358 9 471 977
FRANCE +33 1 40 05 48 48
GERMANY +49 30 450 653565
GREECE +30 10 779 3777
HUNGARY +36 80 20 11 99
IRELAND +353 1 8379964
ITALY +39 06 305 4343
LATVIA +371 704 2468
LITHUANIA +370 2 36 20 52 or +370 2 36 20 92
MALTA (+356) 21 247 860 or (+356) 21 241 251
NORWAY 22 59 13 00
NETHERLANDS +31 30 274 88 88
POLAND +48 22 619 66 54 or +48 22 619 08 97
PORTUGAL 808 250 143 or +351 21 330 3284
ROMANIA +40 21 230 8000
SLOVAKIA +421 2 54 77 4 166
SLOVENIA +386 41 650 500
SPAIN +34 937 192 561 (08:00-13:00 y 15:00-17:00 / viernes 08:00-15:00) SWEDEN +46 8 33 12 31
UNITED KINGDOM 0870 243 2241 or +44 (0)20 7771 5310

· Afkortingen en acroniemen:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Vervolg op blz. 11)

NL

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

(Vervolg van blz. 9)

WGK 1 (D) (Lijstclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-12

Bladzijde: 11/11

Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, EU Nr. 2015/830

datum van de druk: 06.12.2016 Versienummer 9 Herziening van: 09.11.2016

Handelsnaam: MONOPROPYLEENGLYCOL USP / EP *** special care ***

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

(Vervolg van blz. 10)

NL

43.2.12

05437565 – Bestelling 6-